AUS Là đơn vị tiên phong sử dụng phương pháp Quy nạp (Inductive Approach) và Diễn dịch hoặc Suy luận (Deductive Approach) hướng dẫn dạy tiếng Anh hiệu quả cho học viên các lớp IELTS, Tuỳ vào điểm ngữ pháp giáo viên tập trung thường xuyên vào 1 trong 2 cách tiếp cận khác nhau trên để giảng dạy hiệu quả trong lớp. Cách tiếp cận quy nạp và cách tiếp cận suy luận trong việc dạy và học Tiếng Anh là hai phương pháp phổ biến để dạy ngữ pháp tiếng Anh Ở thế giới phương Tây, AUS chia sẻ những lợi ích cho cả hai cách tiếp cận này như sau:

1. Cách tiếp cận phương pháp Quy nạp – Inductive Approach

Phương pháp giảng dạy quy nạp trong việc dạy và học ngữ pháp IELTS hiệu quả tại AUS. Phương pháp quy nạp là một loại hình học tập khám phá lấy học sinh làm trọng tâm. Ví dụ, Giáo viên hướng dẫn có thể sử dụng hoặc đưa ra một vài ví dụ về một điểm ngữ pháp trong tiếng Anh và sau đó hỏi sinh viên những gì họ nhận thấy. Trong nhiều trường hợp, điểm ngữ pháp có thể được giới thiệu bằng cách chỉ cho học sinh tham gia vào một cuộc trò chuyện có định hướng để từ từ giới thiệu nó. Giáo viên hướng dẫn học sinh chú ý mẫu ngữ pháp, và cuối cùng cho học sinh hiểu rõ ràng.

Giáo viên cho học viên thực hành ngữ pháp trong lớp.

Giáo viên viết lên bảng một vài ví dụ về hiện tại đơn và câu quá khứ đơn. Sau đó, giáo viên hỏi học sinh những điểm khác biệt mà các em nhận thấy trong các câu ví dụ. Học sinh thảo luận về sự khác biệt và thậm chí có thể thử tự mình chuyển đổi một số câu đơn giản từ hiện tại sang quá khứ. Cuối cùng, giáo viên tóm tắc và giải thích quy tắc chuyển đổi câu từ thì quá khứ và thì hiện tại hoặc với các thì của bài học.

2. Cách tiếp cận phương pháp Diễn dịch – Deductive Approach

Một phương pháp diễn dịch hoặc suy luận có một chút khác biệt hơn so với phương pháp Quy nạp, Phương pháp Suy luận trong đó các điểm ngữ pháp tiếng Anh IELTS được giáo viên trình bày rõ ràng cho học sinh và sau đó được kiểm tra. Khi ngữ pháp được giới thiệu và giải thích, học sinh thường hoàn thành các bài tập ngữ pháp để làm quen với điểm ngữ pháp hoặc thì trong bài.

Giáo viên cho học viên thực hành ngữ pháp trong lớp.

Giáo viên viết các ví dụ về hiện tại đơn giản và câu quá khứ đơn giản lên bảng. Sau đó, giáo viên tiến hành giải thích sự khác biệt giữa hiện tại và quá khứ trong tiếng Anh. Sau khi bài giảng hoàn thành, các bảng con sẽ được giáo viên phát và học sinh và học viên được yêu cầu chuyển đổi các câu đơn giản từ hiện tại sang quá khứ. Sau đó cho học viên vận dụng thực hành điểm ngữ pháp này trong các tính huống nói ngày, giúp học viên vận dụng hiệu quả điểm ngữ pháp này tại lớp.

Có sự khác biệt rõ ràng đối với cách tiếp cận quy nạp và cách tiếp cận suy luận trong việc dạy và học ngữ pháp trong tiếng anh IELTS tại AUS, kết quả là sự phối hợp nhịp nhàn từ giáo viên và học sinh. Hiệu quả từ hai phương pháp này mang lại cho học sinh học rất hiệu quả và hào hứng hơn không bị buồn chán, khô khan trong lớp. Học viên tham gia tích cực và rất thích.