Pre A1 Starters

Pre A1 Starters' là một trong những chứng chỉ thuộc Cambridge English Qualifications. Đây là sự khởi đầu cho hành trình học ngôn ngữ của trẻ em.

Pre A1 Starters là bài thi đầu tiên trong bộ ba bài thi của chương trình ‘Cambridge English: Young Learners (YLE)’ dành cho trẻ em. Các bài kiểm tra ‘Cambridge English: Young Learners’ giới thiệu đến các em những bài nói và viết tiếng Anh hàng ngày và là một cách tuyệt vời để các em tự tin và cải thiện khả năng tiếng Anh của mình.

Các bài kiểm tra được viết xung quanh những chủ đề quen thuộc và tập trung vào các kỹ năng cần thiết để giao tiếp hiệu quả bằng tiếng Anh thông qua nghe, nói, đọc và viết.

Pre A1 Starters’ có thể giúp con của bạn thực hiện những bước đầu tiên về việc:

  • hiểu nội dung tiếng Anh cơ bản trên internet
  • xem sách báo, nghe nhạc, xem truyền hình và phim ảnh bằng tiếng Anh
  • kết bạn trên toàn cầu.

At the park listening practice for the Cambridge Assessment English Pre A1 Starters (YLE) exam. You will hear a girl and a woman talking about a park photo. Put the names in the right places in the photo.

PART 1

A ——————————————————————-

B——————————————————————–

C——————————————————————–

D——————————————————————–

E——————————————————————–

PART 2

Listen to a short conversation between a teacher who is talking to Anna.

Listen and write a name or a number.

1.What is the number of Nick’s house?

 

2. What’s Nick’s baby brother’s name?

 

3. How old is Anna’s cat?  years old

 

4. What’s Anna’s favourite cat’s name?

 

5. How many cats has Anna got? cats 

1 ——————————————————————-

2——————————————————————–

3——————————————————————–

4——————————————————————–

5——————————————————————–

PART 3

Five conversations Test 1 practice for the Cambridge Assessment English Pre A1 Starters (YLE) exam.  For each conversation, there is a question and three pictures. You need to listen carefully to each conversation and choose the right answer (A, B or C).

ANSWER = B

1 ——————————————————————-

2——————————————————————–

3——————————————————————–

4——————————————————————–

5——————————————————————–

PART 4

Bedroom listening practice for the Cambridge Assessment English Pre A1 Starters (YLE) exam  where you will hear two people talking about a bedroom picture. Put the colours in the right places on the picture.

.

(Viết chữ bằng màu vào câu trả lời đúng)

1 ——————————————————————-

2——————————————————————–

3——————————————————————–

4——————————————————————–

5——————————————————————–

PART 1

1 ---------------------------------------- 2---------------------------------------- 3---------------------------------------- 4----------------------------------------- 5--------------------------------------------------------------------

Pre A1 Starters Reading–Writing Part 1 Test 1 practice for the Cambridge Assessment English Pre A1 Starters (YLE) exam. You should read short sentences and recognize words.

PART 1

For Pre A1 Part 1 Test 1, there are five pictures of objects. Under each picture, there is a sentence that begins ‘This is a …’ or ‘These are …’. If the sentence is correct, you should choose right below the picture. If the sentence is not right, you should choose wrong

1 ——————————————————————-

2——————————————————————–

3——————————————————————–

4——————————————————————–

5——————————————————————–

PART 2

Pre A1 Starters Reading Part 2 practice for the Cambridge Assessment English Pre A1 Starters (YLE) exam. You should read sentences about a picture and use one-answers.

For Pre A1 Part 2, there is a big picture and some sentences about it. If the sentence is correct, you should write ‘yes’; if the sentence is not true, you should write ‘no’.

 

There are 5 questions. Look and read. Choose yes or no.

1 ——————————————————————-

2——————————————————————–

3——————————————————————–

4——————————————————————–

5——————————————————————–

PART 3

Pre A1 Starters Reading Part 3 practice for the Cambridge Assessment English Pre A1 Starters (YLE) exam. You should spell single words.

 
For Pre A1 Part 3 , there are five pictures of objects. Children have to find the right word in English for the object. After each picture, there are some dashes (- – -) to show how many letters are in the word, and some jumbled letters. Children have to put the jumbled letters in the right order to make the word.
 
 
 Look at pictures. Look at the letters. Write the words.