B1 Preliminary for Schools (PET)

Kỳ thi tiếng Anh này cho thấy rằng học sinh đã nắm vững những kiến thức cơ bản.

Chứng chỉ ‘B1 Preliminary for Schools’ cho thấy rằng một học sinh đã nắm vững các kiến ​​thức cơ bản về tiếng Anh và có những kỹ năng ngôn ngữ thực tế để sử dụng hàng ngày.

Kỳ thi này là một bước tiến hợp lý trong hành trình học ngôn ngữ của học sinh chuyển tiếp từ ‘A2 Key for Schools’ sang ‘B2 First for Schools’.

‘B1 Preliminary for Schools’ được định hướng ở cùng cấp độ CEFR với ‘B1 Preliminary’ nhưng được xây dựng với nội dung dành cho người học ở lứa tuổi học sinh hơn là người lớn.

Chứng chỉ ‘B1 Preliminary for Schools’ cho thấy học sinh có thể:

  • đọc sách báo bằng tiếng Anh đơn giản
  • viết thư và email về các chủ đề hàng ngày
  • hiểu rõ các thông tin thực tế
  • thể hiện nhận thức về quan điểm và tâm trạng trong văn nói và viết tiếng Anh.

Cấu trúc bài thi PET FOR SCHOOL được cập nhật năm 2020

PHẦN

LOẠI BÀI LÀM

YÊU CẦU BÀI LÀM

SỐ CÂU

1. Kỹ năng đọc – gồm 6 phần với 32 câu, thí sinh làm trong thời gian 45 phút 

Phần 1

Multipe-choice 

short text

Understanding five short messages of different types. Same as old Part 1.

5

Phần 2

Matching 

Match five descriptions of people to eight short texts, reading for specific information and detailed comprehension. Same as old Part 2.

5

Phần 3

Muitiple-choice

Read to understand gist, global and detailed meaning, attitude, opinions and feelings, and answer five
multiple-choice questions with four options (A, B, C, D). Same as old Part 4

5

Phần 4

Multiple-choice
gapped text

Read to understand gist and text structure: choose the correct sentence to put in the gap

5

Phần 5

Multiple-choice
gap fill

Read a text and choose missing words (A, B, C, D) to fill in the gaps. Same as old Part 5 but shorter.

6

Phần 6

Open gap fill 

Read a text and write words in the gaps.

6

2. Kỹ năng Viết – Gồm 2 phần thí sinh sẽ làm bài trong 45 phút.

Phần 1

Write an email

Write an email in response to information given. This is a longer task (100 words) than the message task in the old paper
(35–45 words).

Phần 2

Write an article
or story

Write either an article or a story on the topic given (100 words). The article option is instead of the letter option in the old paper.

3. Kỹ năng Nghe – Gồm 4 phần 25 câu hỏi, thí sinh sẽ làm bài trong 30 phút.

Phần 1

Multiple-choice
short texts

Listen to seven short texts for specific information and choose the right picture (A, B, C). Same as old Part 1.

7

Phần 2

Multiple-choice short texts

Listen to six short texts for attitudes and opinions, and choose the right option (A, B, C). 

6

Phần 3

Gap fill

Listen to a longer text and write down missing information in the gaps. Same as old Part 3.

6

Phần 4

Multiple-choice long text

Listen to a longer text for specific information, detailed meaning, attitudes and opinions. Same as old Part 2.

6

4, Kỹ năng Nói – Gồm 4 phần, thí sinh sẽ nói trong thời gian 12 phút

Phần 1

Introductory
phase

Candidates show ability to use general interactional and social language. Same as old Part 1.

Phần 2

Individual
long turn

Describing photographs and managing discourse, using appropriate vocabulary in a longer turn. Same as old Part 3 but photos
are not necessarily on the same topic.

Phần 3

Collaborative task

Using functional language to make and respond to suggestions, discuss alternatives, make recommendations and negotiate agreement, based on picture prompts. Same as old Part 2. 

Phần 4

Discussion 

Talking about likes/dislikes, preferences, habits, opinions and agreeing/disagreeing. Similar to old Part 4 but is now linked to the
collaborative task. In the old paper it was linked to the long turn picture description.

B1 Preliminary for Schools speaking samle test (from 2020) – Roberto and Simone